Akmeeliuksen Biegga

 

33cm

Eyes ok

Full dentition

Patella O/O

 

Pedigree